Conéctate con Facebook

Agenda

Suscripción Boletín

Ficha detallada del recurso

Préstecs per finançar la digitalització de sales d’exhibició a catalunya amb standard DCP 2K (adquisició projector digital)

Préstecs per finançar la digitalització de sales d'exhibició a Catalunya amb standard D CP 2K (adquisició projector digital)


DOTACIÓ: 3.500.000 euros


DESTINATARIS

Empreses independents d’exhibició cinematogràfica que operin amb sales d’exhibició a Catalunya


CONDICIONS

Import: màxim 70.000 euros
Termini execució de l’activitat:  2012
Termini d’amortització: 7 anys
Carència: 2 anys, inclosos en el termini
Interès: Euríbor 6m+4%
Amortització: per terminis vençuts
Garanties: han de cobrir el 100%  del principal del préstec. S’instrumentarà en un aval bancari o en un aval d’una societat de Garantia Recíproca. El cost de l’aval serà a càrrec del beneficiari del préstec.
Despeses: a compte del prestatari
Comissió d’obertura: 0,5% sobre l’import a formalitzar


PROCEDIMENT

Fins al 30 de juny
Presentar a l’ICEC la sol·licitud de l’informe d’elegibilitatFins al 30 de setembre de 2012
L’ICEC lliura a l’empresa l’informe d’elegibilitat

Fins al 30 d’octubre de 2012
L’empresa ha de portar a l’ICF l’informe d’elegibilitat, l’aval i la documentació que requereixi l'ICF

Fins al 31 de desembre de 2012
Es formalitza el contracte de préstec

Fins al 30 de juliol de 2013
L’empresa ha d’acreditar a l’ICEC, mitjançant factures i si escau pagaments, la despesa realitzada.

Fins al 30 de setembre de 2013
L’ICF fa el desemborsament

Dirección
Votos
0
Área
  • Cine y audiovisuales
Fecha de fin
30/09/2013
Tipo de convocatoria
Ayuda Pública
Comparte este recurso:
 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación. Al pulsar sobre el botón continuar que se muestra en el margen derecho significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar